Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging en een cliënt waarop Dominique Schoonheidsverzorging & Medische Voetverzorging deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Inspanningen Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging

Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4. Betaling

Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% btw. Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Indien de klant onverhoopt geen contant geld bij zich heeft, dan krijgt de klant bij hoge uitzondering een factuur mee. Deze dient binnen 7 dagen betaald te worden.

Gebeurd dit niet dan krijgt de klant een herinneringsbrief met het verzoek dit bedrag per omgaande te betalen aan Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging na dagtekening.

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 6. Geheimhouding

Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Artikel 8. Garantie

Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging geeft de cliënt garantie van één week (7 dagen) op de verrichte behandeling en twee weken (14 dagen) garantie op de producten.

Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door Dominique Schoonheidsverzorging & Medische
  • voetverzorging geadviseerde heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Artikel 9. Beschadiging & diefstal

Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging. Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging moet de klager binnen 7 dagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging verstrekt in dat geval informatie over de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliënt.

Artikel 11. Geschillenregeling

Geschillen tussen klant en Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging heeft ingediend.

Nadat de klacht bij Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging aan deze keuze gebonden. Indien Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het regelement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Dominique Schoonheidsverzorging & Medische voetverzorging en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.